Pôtoň, o.z.
Bátovce 358, 935 03 Bátovce

IČO: 36109185
DIČ: 2021560266

(Pôtoň nie je platcom DPH)

Číslo účtu: SK64 0200 0000 0038 6875 7853
Číslo účtu: SK79 0200 0000 0039 1116 0551

Registrácia: VVS/1-900/90-16257
Štatutárny zástupca: Mgr. art. Michal Ditte, Riaditeľ

 

Divadlo Pôtoň, n.o.
Bátovce 358, 935 03 Bátovce

IČO: 37971361
DIČ: 2022352827

(Divadlo Pôtoň nie je platcom DPH)

Číslo účtu: 4003269599/7500; ČSOB, a.s.
IBAN: SK37 7500 0000 0040 0326 9599
BIC: CEKOSKBX

Registrácia: Krajský úrad v Nitre, Odbor všeobecnej vnútornej správy VVS/NO-3/2006
Štatutárny zástupca: Mgr. art. Michal Ditte, Riaditeľ

 

 

http://antiangstrezeptfrei.net/diazepam-10mg