Výzva na predkladanie ponúk
Zákazka s nízkou hodnotou na služby – postup podľa §117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

1. Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:
Pôtoň
Bátovce 358, 935 03 Bátovce
IČO: 36109185
www.poton.sk

1.1. Kontaktná osoba: Michal Ditte, Tel: 0908359788 email: ditte@poton.sk

2. Kompletné súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na internetovej adrese (URL): www.poton.sk/verejne-obstaravanie

3. Názov predmetu zákazky: Obstaranie materiálneho vybavenia Parku umenia – zeleného epicentra kultúry a umenia na slovenskom vidieku, záhradný nábytok

4. Druh zákazky a kód CPV
Druh zákazky: dodanie tovaru
Kód CPV: 39142000-9 Záhradný nábytok

5. Stručný opis predmetu zákazky:

záhradná 6 miestna sedačka s kovovým rámom, so snímateľnými poťahmi, príručné stolíky
– ratanový set, dvojsedačka, 2 kreslá, stolík
– dizajnové plastové stoličky (olivové a čierne prevedenie) + stoly

6. Predpokladaná hodnota zákazky:
2.320,00 eur vrátane DPH

7. Komplexnosť dodávky: Predmet zákazky je rozdelený na časti.

10. Lehota na vyhľadanie ponúk: od 11.9.2021 do 19.09.2021

11. Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané: 1 mesiac

12. Použitie elektronickej aukcie: nie

13. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia celková cena za segmenty predmetu zákazky.

14. Typ zmluvného vzťahu: Objednávka / Faktúra

15. Termín a miesto vyhodnotenia ponúk:
Dňa 19.09.2021 o 11:00 v kancelárii občianskeho združenia na adrese Bátovce 358, 935 03 Bátovce.

V Bátovciach, dňa 10.09.2021

Michal Ditte, riaditeľ