VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY

Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117
zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZVO)

OBSTARANIE ZÁHRADNÍCKYCH SLUŽIEB A TOVAROV

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 2 písm. b) ZVO:
Názov verejného obstarávateľa: Pôtoň
Sídlo: Bátovce 358, 93503 Bátovce
Štatutárny zástupca: Mgr. art. Michal Ditte – riaditeľ
IČO: 36109185
DIČ: 2021560266
Tel.: +421 36 630 8300
E-mail: divadlo@poton.sk
Internetová stránka: www.poton.sk
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN: SK64 0200 0000 0038 6875 7853

2. Miesto predloženia/doručenia ponuky: Pôtoň, Bátovce 358, 935 03 Bátovce

3. Kontaktná osoba na prevzatie ponuky: Mgr. art. Michal Ditte
Ponuky je možné zaslať aj elkektronicky na adresu kontaktnej osoby:
ditte@poton.sk

4. Predmet obstarávania:
OBSTARANIE ZÁHRADNÍCKYCH SLUŽIEB A TOVAROV

5. CPV: 77300000-3
6. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania:
Objednávka
7. Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania):
– I. PLOCHY A ÚPRAVY ÚZEMIA
– Il. ZÁHRADNÍCKE PRÁCE
– Ill. RASTLINNÝ MATERIÁL
– lV. OSTATNÝ MATERIÁL
– V. TRÁVNIK
– VI. DOPRAVA

v zmysle výkazu výmer v prílohe!
V PRÍPADE, KEĎ VO VÝKAZE VÝMER ALEBO V OPISE JE OZNAČENÝ MATERIÁL ALEBO VÝROBOK AKO KONKRÉTNY TYP ALEBO PRESNÁ ZNAČKA – ZNAMENÁ, ŽE VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ NEMOHOL OPÍSAŤ PREDMET ZÁKAZKY DOSTATOČNE PRESNE A ZROZUMITEĽNE A PRETO PRI TÝCHTO ODKAZOCH DOPLŇUJE VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ : ALEBO EKVIVALENTNÝ!!!

Za ekvivalent verejný obstarávateľ bude akceptovať výrobky alebo materiál s rovnakými alebo vyššími parametrami ako je uvedené v tejto výzve.

8. Druh zákazky: služby a tovar
9. Predpokladaná hodnota zákazky: 36.419,00 eur vrátane DPH

10. Lehoty na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy: 6 mesiacov od vystavenia objednávky

11. Súťažné podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky: tvoria prílohu nasledovne
1) výkaz výmer, 2)osadzovací plán, 3)vytyčovací plán

12. Financovanie predmetu zákazky:
Zákazka bude financovaná z dotácie Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
a z vlastných zdrojov občianskeho združenia.
Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavky ani zálohy. Platba bude uskutočnená so splatnosťou minimálne 30 dní po vystavení faktúry.

13. Lehota na predloženie ponuky: 20.9.2021 do 9:00 hod.
Spôsob predloženia ponuky: poštou, osobne alebo elektronicky na e-mailovú adresu kontaktnej osoby: ditte@poton.sk

14. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia ponúk: Najnižšia cena

Spôsob hodnotenia:
Verejný obstarávateľ zostaví poradie platných ponúk, do úvahy bude braná cena s DPH alebo celkom v prípade neplatiteľa DPH za celý predmet zákazky. Ponuka s najnižšou cenou bude vyhodnotená ako víťazná. Ak sa do vyhodnocovania dostane iba jedna ponuka, poradie sa nestanovuje. Ako platná ponuka bude akceptovaná iba ponuka spĺňajúca všetky vyžadované náležitosti.

15. Pokyny na zostavenie ponuky:
Uchádzač predkladá ponuku v listinnej podobe v jednom originálnom vyhotovení.

Ponuka, celá korešpondencia a všetky doklady a dokumenty súvisiace s ponukou, musia byť predložené v slovenskom jazyku.
Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzačov alebo záujemcov so sídlom mimo územia Slovenskej republiky musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť preložené do štátneho (slovenského) jazyka okrem dokladov predložených v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad v štátnom (v slovenskom) jazyku.

Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje:
a. Identifikačné údaje uchádzača:
vyplnený formulár „Všeobecné informácie o uchádzačovi“ uvedený v Prílohe 1 týchto súťažných podkladov. V prípade, ak je uchádzačom skupina dodávateľov, vyplní a predloží tento formulár každý jej člen;

b. Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk
vyplnený formulár „Návrh na plnenie kritérií“ uvedený v Prílohe 2 týchto súťažných podkladov,
c. Fotokópia dokladu o oprávnení dodávať tovar
U právnických osôb napr. výpis z obchodného registra, u fyzických osôb napr. výpis zo živnostenského registra .
– doklad uchádzač nie je povinný predložiť, podľa § 32 ods. 3 ZVO verejný obstarávateľ získa údaje z informačného systému verejnej správy podľa osobitného predpisu
d. Vyplnený výkaz výmer verejného obstarávateľa / rozpočet uchádzača
e. Čestné vyhlásenie, že nemá zákaz účasti vo verejnom obstarávaní – Príloha 3

16. Osoby určené pre styk so záujemcami a uchádzačmi:
Mgr. art. Michal Ditte – kontaktná osoba na verejné obstarávanie. Tel.: 0908359788,
mail: ditte@poton.sk

17. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať žiadnu ponuku a zrušiť tento postup verejného obstarávania, ak cenové ponuky presiahnu finančný limit verejného obstarávateľa, alebo budú pre neho inak neprijateľné.

Bátovce, dňa 10.9.2021
Mgr. art. Michal Ditte
riaditeľ

Príloha: Výkaz-Výmer
Príloha: Osadzovací plán
Príloha: Vytyčovací plán

Prílohy pre uchádzača