Zborník 3XS mapuje režijné tendencie moderného divadla 21. storočia z perspektívy inscenačnej praxe pre ochotníckych
divadelníkov. Predstavuje kolekciu prednášok popredných slovenských teatrológov, teoretikov i divadelných praktikov
o vybraných režijných osobnostiach, ktoré odzneli v rámci vzdelávacieho cyklu EduArt v rozmedzí rokov 2012 – 2015.
Vo svojich prednáškach prihliadajú na didaktický zreteľ celej publikácie. Viac sa v tomto zmysle sústreďujú na vernú evokáciu, resp. sprostredkovanie zážitkového odrazu z vnímaného divadelného diela.
Podrobne referujú o osobitostiach tvorby pozoruhodných režisérov – hviezd súčasného divadelného umenia par excellence.

buy provigil online

Autori poukazujú na aktuálnosť divadla a prostredníctvom nej dospievajú k selekcii vybraných troch reprezentantov najsúčasnejšieho, progresívneho divadelného umenia. Je viac než isté, že jednotlivé prednášky sa týkajú trojice rezonujúcich osobností súčasnej európskej réžie a jej najprínosnejších tendencií. V zborníku sa objavujú viaceré mená, ktoré sú v zahraničnom kontexte rešpektovanými osobnosťami a intenzívnym spôsobom ovplyvňujú výrazovú tvár súčasného európskeho divadla najmä 20. a 21. storočia. Prednášajúci sa v jednotlivých príspevkoch venujú pozoruhodným, značne rezonujúcim  predstaviteľom progresívneho divadelného umenia, akými sú napríklad: Thomas Ostermeier, Eimuntas Nekrošius, Romeo Castellucci, Robert Wilson, Ariane Mnouchkine, Dimiter Gotscheff, Árpád Schilling, Frank Castorf a mnohí iní.

Prispievatelia zborníka, pochádzajúci z rôznych inštitúcií (Vysoká škola múzických umení v Bratislave, Divadelný ústav,
Ústav divadelnej a filmovej vedy Slovenskej akadémie vied, Asociácia Divadelná Nitra), zväčša poskytujú miniprofil konkrétneho režiséra/ky. Zároveň prinášajú analýzu ich najvýznamnejšej profilovej inscenácie/ performancie, ktorá pars pro toto vystihuje poetiku osobitého režijného štýlu či rukopisu a pod. Spojenie medailónu režiséra spolu s analýzou vybranej inscenácie spĺňa edukačný zámer publikácie. Ku každej prednáške je zároveň k dispozícii trailer inscenácie na DVD zázname, ktorý plasticky približuje pozoruhodný režijný postup tvorby. Zborník pozostáva z triády prednášok jednotlivých autorov. Každý z nich uskutočňuje i širší exkurz do tendencií inscenačnej praxe súdobého európskeho divadla.

Čitateľ najmä z radov ochotníckych divadelníkov získa prehľad o rôznorodosti a rozmanitosti súčasného európskeho i
svetového divadla. Vytvorí si obraz o výrazovosti ojedinelých inscenácií 21. storočia a nadobudne tiež penzum poznatkov o estetike, historickom i spoločenskom kontexte, ako aj vývinových premenách a metamorfózach súčasného režijného umenia. Zborník je rovnako určený širokej odbornej verejnosti, študentom konzervatórií, študentom humanitných odborov (estetiky, kulturológie, divadelných štúdií) a zároveň širšej, laickej verejnosti so záujmom o súčasné divadelné umenie.

Editori zborníka

 

Editori
doc. Mgr. Miroslav Ballay, PhD.
Mgr. Dária Fojtíková-Fehérová, PhD.
Mgr.art. Iveta Ditte Jurčová

Autori príspevkov
© Martina Vannayová, Ján Šimko, Soňa Šimková, Jana (Bžochová-) Wild, Miroslav Zwiefelhofer, Miroslav Dacho,
Elena Knopová, Vladislava Fekete, Ján Mikuš

Divadlo Pôtoň
Národné osvetové centrum

Partneri projektu
MsKS mesta Levoča
MsKS Tlmače
Rada pre neprofesionálne divadlo na Slovensku

© Miroslav Ballay – Dária Fojtíková-Fehérová – Iveta Ditte Jurčová

ISBN 978-80-972159-8-9

Podobné príspevky
Čítať viac...

Divadlo bez hranic so Psotou

5. júna 2013 bude Divadlo Pôtoň pravdepodobne otvárať festival Divadlo bez Hranic 2013 s inscenáciou Psota. Brutálny príbeh sociálneho, emocionálneho a morálneho úpadku bežnej slovenskej rodiny vzbudzuje hrôzu, ale aj nádej a náhlu potrebu vzájomnosti a ľudskosti.
Čítať viac...

Záujem o tvorbu v Bátovciach stúpa

Divadlo Pôtoň chce umelcom ponúknuť nové ateliéry v rozlohe viac ako 170 m2. Záujem o rezidenčné pobyty stúpa, so svojím programom sa na budúci rok prihlásilo 45 projektov, 12 z nich bude mať možnosť tvoriť na vidieku, v Bátovciach. Zároveň divadlo aktuálne vstúpilo do koprodukcie s bratislavským Štúdiom 12. Predlohou k inscenácii je reportáž Martina Pollacka Americký cisár, premiéra bude v máji 2018.
Čítať viac...

Trojkilometrová púť za zázrakmi

Každé jedno dielo pracuje s rôznymi formálnymi a výrazovými prostriedkami. Diváci, ktorí budú putovať viac než tri kilometre za súčasným umením, po rôznych lokalitách bývalého kráľovského mesta, sa stretnú s prvkami súčasného tanca, fyzického divadla, vážnej hudby, opery, videoartu, ale aj so zvukovými a výtvarnými inštaláciami.
Čítať viac...

V Bátovciach povedia “NIE” neofašizmu

Začiatok roku 2015 predstavuje pre Divadlo Pôtoň a partnerskú organizáciu Animus Apertus odštartovanie celoročného projektu s názvom Psota na Slovensku, ktorého zámerom je prispieť k znižovaniu diskriminačného a rasistického správania sa stredoškolskej mládeže. Už 28. a 29. januára prídu študenti spolu s pedagógmi prežiť atraktívny program Psoty na Slovensku. Ďalšie dve školy absolvujú celodenné podujatie hneď 3. a 5. februára.
Čítať viac...

Divadlo Pôtoň na Novej dráme

Inscenácia Krajina nepokosených lúk Divadla Pôtoň bola zaradená medzi 9 súťažných inscenácií festivalu Nová dráma / New drama 2014, ktorý sa uskutoční 12. - 17. mája 2014 v Bratislave.