ANOTÁCIA

Psota na Slovensku je vzdelávací projekt pre študentov stredných a vysokých škôl, ktorého zámerom je rozvoj občianskej identity a kritického myslenia mladých ľudí. Témou projektu pre roky 2019 – 2022 je migrácia.

PROGRAM

26. novembra 2019 – 30. júna 2022

 • Neformálne vzdelávanie cieľovej skupiny mládeže prostredníctvom odborných prednášok a diskusií na témy migrácie, s odbornými špecialistami z oblasti filozofie, sociológie, občianskeho aktivizmu.
 • Predstavenia autorskej inscenácie Americký cisár, ktorá vznikla v máji 2018 v koprodukcii Divadla Pôtoň a Štúdia 12.
 • Workshopy – zážitková časť projektu na tému Preži na vlastnej koži život niekoho iného s priamou konfrontáciou cieľovej skupiny mládeže a zraniteľnej skupiny, migrantmi, pod vedením renomovaných umeleckých lektorov z oblasti divadla, literatúry, výtvarného umenia.

Podrobný harmonogram prezentačných a vzdelávacích aktivít projektu bude zverejňovaný v sekcii Program.

LÍDER PROJEKTU

Pre Divadlo Pôtoň a jeho tvorbu je kľúčové miesto v ktorom pôsobí. Nachádza sa na periférii periférie. Malá obec Bátovce svojím sociálnym zložením a kultúrnou výbavou je zdrojom podnetov a úvah o divadle a jeho funkcii, i o postavení umenia v spoločnosti. Miesto – ako axióma spoločnosti, miesto – ako metafora spoločného bytia, stalo sa laboratóriom,  výskumným materiálom i prameňom inšpirácie pri hľadaní tém a foriem súčasného divadla.

V najvýraznejších inscenáciách Divadla Pôtoň rezonujú provokatívne spoločenské témy: rozpad  hodnôt – Ochladzuje sa (2000),  individuálna zodpovednosť – Antigona (2003), hľadanie domova – Terra Granus (2008), folklorizmus v urbánnom prostredí – Nevesta hôľ (2009), chudoba – Psota (2011), hľadanie identity – Krajina nepokosených lúk (2013), migrácia – Americký cisár (2018), re-emigrácia – Pastierska symfónia (2019).

Okrem vlastnej tvorby divadlo v svojom priestore prezentuje progresívne súčasné umenie v bohatosti jeho foriem i druhov. Kontinuálne sa venuje vzdelávaniu žiakov a študentov stredných škôl vo vzťahu k umeniu a kultúrnej gramotnosti. Organizuje workshopy pre profesionálnych umelcov i amatérov, systematicky nadväzuje partnerstvá so slovenskými i zahraničnými umelcami, ktorým poskytuje priestor pre dlhodobé tvorivé pobyty.

PARTNER PROJEKTU

 • Centrum pre výskum etnicity a kultúry
 • Mareena
 • Amnesty international Slovensko
 • Mloki.sk
 • KOD – konkrétne o divadle
 • Medziriadky

HOSTIA ODBORNÝCH DISKUSIÍ

 • Michal Vašečka – sociológ
 • Elena Gallová Kriglerová – sociologička a výskumníčka CVEK
 • Ladislav Oravec – občiansky aktivista
 • Alena Holka Chudžíková – psychologička a výskumníčka CVEK
 • Peter Devínsky – humanitárny pracovník
 • Rado Sloboda – riaditeľ Amnesty international Slovensko
 • Zuzana Bargerová – právna expertka pre oblasť migračného práva a integrácie cudzincov v SR
 • Alena Holka Chudžíková – výskumníčka v Centre pre výskum kultúry a etnicity
 • Michaela Pobudová – riaditeľka občianskeho združenia Mareena
 • Miriama Bošeľová – vedecko-pedagogická pracovníčka Katedry etnológie a folkloristiky FF UKF v Nitre
 • Emília Trepáčová – humanitárna pracovníčka
 • Vladimír Dolinay – učiteľ a aktivista Radoslav Štefančík – politológ a vysokoškolský pedagóg
 • Miloslav Bahna – sociológ
 • Andrej Findor – výskumník a politológ
 • Martina Mašlárová – divadelná teoretička
 • Miloslav Juráni – divadelný kritik a teoretik
 • Elena Knopová – riaditeľka Ústavu divadelnej a filmovej vedy SAV, divadelná kritička a teoretička
 • Michal Ditte – divadelný dramaturg
 • Iveta Ditte Jurčová – divadelná režisérka
 • Masha Shchutskaya
 • Nastaran A. Motlagh
 • Cristian Estrella
 • Mirna Khaleel
 • Rita Khaleel

LEKTORI WORKSHOPOV

 • Martin Derner – výtvarník a dizajnér
 • Michal Ditte – dramatik a dramaturg
 • Iveta Ditte Jurčová – divadelná režisérka
 • Alexandra Barth – výtvarníčka
 • Katarína Vargová – spisovateľka
 • Radovan Potočár – spisovateľ
 • Soňa Uriková – spisovateľka
 • Filip Jekkel – herec
 • Peter Gartner – spisovateľ
 • Júlia Oreská – spisovateľka
 • Matej Thomka – spisovateľ
 • Monika Škojcová – manažérka umeleckých projektov

FOTOGALÉRIA

STREDNÉ ŠKOLY ZAPOJENÉ DO PROJEKTU

 • Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica (26.11.2019)
 • Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica (27.11.2019)
 • Stredná odborná škola pedagogická, Levice (28.11.2019)
 • Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica (3.12.2019)
 • Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra (4.12.2019)
 • Stredná odborná škola j. Murgaša, Banská Bystrica (28.1.2020)
 • Gymnázium A. Sládkoviča, Banská Bystrica (29.1.2020)
 • Stredná priemyselná škola, Levice (30.1.2020)
 • Stredná umelecká škola, Nitra (10.2.202)
 • Stredná priemyselná škola, Zvolen (11.2.2020)
 • Stredná škola scénického výtvarníctva, Bratislava (28.9.2021)
 • Stredná odborná škola podnikania, Bratislava (29.9.2021)
 • Gymnázium Andreja Sládkoviča, Banská Bystrica (1.10.2021)
 • Stredná priemyselná škola strojnícka, Levice (14.10.2021)
 • Stredná odborná škola dopravná, Zvolen (15.10.2021)
 • Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrice (18.10.2021)
 • Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica (19.10.2021)
 • Gymnázium Andreja Vrábla, Levice (9.11.2021)
 • Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra (30.11.2021)
 • Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra (7.12.2021)
 • Gymnázium A. Sládkoviča, Krupina (8.4.2022)
 • Stredná priemyselná škola J. Murgaša, Banská Bystrica (20.4.2022)
 • Stredná priemyselná škola J. Murgaša, Banská Bystrica (21.4.2022)
 • UMB Banská Bystrica, katedra pedagogiky: elementárna a predškolská pedagogika (25.4.2022)
 • SOŠ techniky a služieb, Levice (26.4.2022)
 • SOŠ Murgašova, Banská Bystrica (26.4.2022)

Podpora projektu

partneri projektu copy

Projekt PSOTA NA SLOVENSKU 2019-2020 je podporený z programu Active citizens fund Slovakia, ktorý je financovaný z finančného mechanizmu EHP 2014 – 2021. Správcom programu je Nadácia otvorenej spoločnosti.