Hodnotný vianočný darček

Rádio Devín, december 2016

Nestáva sa často, aby odborná publikácia upútala pozornosť čitateľa svojim vizuálom. Ale zborník 3 x S prekvapil dvakrát. Najprv až minimalistickou obálkou s troma znakmi a následne aj vnútorným usporiadaním. Text bol zalomený do dvoch stĺpcov a na kraji boli poznámky a texty k obrázkom. Tzv. poznámky pod čiarou nerušili celkový vzhľad stránok a obrázkov. Adekvátne vonkajšiemu vzhľadu boli komponované jednotlivé kapitoly: prehľadne a vyčerpávajúco.

A teraz k samotnému obsahu. Zborník 3 x S obsahuje prednášky o inscenáciách 21. storočia, inými slovami o najvýznamnejších osobnostiach a divadelných realizáciách v súčasnosti. Editori Miroslav Ballay, Daria Fojtíková Fehérová a Iveta Ditte Jurčová využili prednášky z viacerých celoštátnych podujatí amatérskeho divadla v rozmedzí rokov 2012 -2015.

Ako je všeobecne známe, súčasná tvorba je najčastejšie reflektovaná v recenziách, hlbšie a zásadnejšie analýzy sa objavujú až neskôr, keď čas preverí ich skutočnú hodnotu a prínos. Mnohé mená a divadlá sa ešte nedostali do učebníc, ani iných odborných publikácií, hlavne na Slovensku. Zborník teda z pragmatického hľadiska predbehol čas. Ponúka mnohé vyskúšané možnosti réžie a hereckej tvorby pre ochotníckych divadelníkov, ale aj pre odbornú verejnosť a študentov vysokých umeleckých škôl. Napokon  aj laickí čitatelia si vo viacerých článkoch nájdu zaujímavé čítanie. Keďže do zborníka prispelo deväť autorov troma príspevkami, možno povedať, že pokryli veľké teritórium súčasného divadelného diania. Zostavovatelia v úvode žiadali autorov, aby zohľadnili príjemcov zborníka, teda zväčša mladých ľudí bez základného divadelného vzdelania. Napriek tomu nedochádzalo k zjednodušovaniu problematiky, ako sa to v pedagogických publikáciách neraz stáva. Vzdelávací a didaktický zreteľ neprekryl zážitok z čítania a následne z vnímania divadelného diela. Keďže ku každej prednáške je pripojený trailer inscenácie, nejde o púhe teoretizovanie, ale aj o plastické predstavenie interpretovaného diela.

Autori publikácie pochádzajú z rozličných univerzít a divadelných či vedeckých inštitúcií, no ich príspevky zjednocuje zameranie na špičkové osobnosti divadelnej réžie. Na konci každého textu sa nachádza krátky medailón o autorovi, približujúci jeho tvorivý záber.

Skutočným pôžitkom sú texty prof. Soni Šimkovej. Svedčia nielen o zanietení a záujme o tému, ale aj o širokom vzdelaní a rozhľadenosti.  Nemalú úlohu v tomto prípade zohráva príjemný a nevnucujúci sa jazyk a štýl príspevkov. Ako odborníčka na francúzske divadlo venovala pozornosť aj u nás známemu, legendárnemu divadelnému súboru Théâtre du Soleil a jeho inscenácii Poslední kočovníci. Odysey z r. 2003. V súvislosti s ním vysvetlila pojem dokumentárne divadlo, nezabúdajúc ani na jeho estetickú stránku. Podrobne analyzovala prácu divadla i známych režisérov. Zdôraznila, že hoci spomenuté dielo sa dotýka aktuálnych politických a spoločenských problémov, ako je napríklad prisťahovalectvo, ide v prvom rade o umenie, o umelecké dielo. Druhý príspevok pojednáva o opere Roberta Wilsona Einstein na pláži. Autorka si tu zvolila systém otázok a odpovedí, takže veľmi presne formuluje základné črty tohto zaujímavého a nezvyčajného postmoderného diela. Romeo Castellucci je tretí velikán, o ktorom autorka píše: „…patrí k tým umelcom, ktorí pozmenili tvár súčasného divadla, a to hľadaním jeho pôvodnej funkcie a jej adaptáciou na súčasné skúsenosti kultúrnej verejnosti.“

Jana Wilde sa sústredila na diela a tvorcov, ktorí sa usilovali o rozširovanie hraníc divadla a jeho možnosti, ako najlepšie – a hlavne inak –  osloviť diváka. Fascinujúca bola jej analýza inscenácie Marcus Aurelius. The Kaisers of Carnuntum, ktorá sa odohráva na polceste medzi Viedňou a Bratislavou, v rakúskom archeologickom parku, v ruinách starorímskeho amfiteátra. Autor hry najprv hľadal stopy, ktoré tu ostali po Rimanoch a ich veliteľovi. A našiel tieto tri: minerálku značky Römerquelle, veltlín zelený pod lokálnym názvom „Dreikaiserwein“ a turistické značky v archeologickom parku. Z troch banalít Tony Harrison urobil zaujímavý novodobý výklad rímskeho pôsobenia na našich územiach, pričom sa snažil obnoviť funkciu divadla v antickom zmysle. Príbeh divadelného predstavenia bol zaujímavý už aj preto, že sa odohrával neďaleko našich hraníc a priamo sa nás dotýkal. Uvedenie  týchto dvoch rozsiahlejších príkladov má poslúžiť budúcemu čitateľovi ako ukážka pútavosti pertraktovanej publikácie.

Aj ďalší autori (Martina Vannayová, Ján Šimko, Miroslav Zwiefelhofer, Miroslav Dach, Elena Knopová, Vladislava Fekete, Ján Mikuš) sa sústredili na rôzne podoby alternatívneho divadla, na moderné performancie, na prienik politiky, komerčnej kultúry, dokumentárnosti, audiovizuálnych technológií do divadla atď. Interpretácie profilových inscenácií ukázali najdôležitejšie smerovanie európskeho divadla a predstavili aj menej známe termíny, ako napr. „tekutá modernita“ vo význame postmoderna  a pod.

Čo sa týka informácií z kontextu analyzovanej inscenácie, sú skutočne bohaté. Každá kapitola je opatrená krátkou biografiou autora analyzovaného diela, jeho históriou, vývojom žánru, prijatím u publika, použitou literatúrou, obrázkami a na konci krátkou biografiou autora článku.

Táto hodnotná publikácia môže byť hodnotným darčekom pod vianočným stromčekom.

Marta Žilková

Podobné príspevky
Čítať viac...

Americký cisár v Bátovciach

Repríza inscenácie Americký cisár v Divadle Pôtoň - 21. novembra 2018 o 19:00 h.
Čítať viac...

Derniéra inscenácie Krajina nepokosených lúk

Inscenácia Krajina nepokosených lúk bola premiérovaná v rámci záverečného ceremoniálu Európskeho hlavného mesta kultúry - Košice 2013. Divadlo Pôtoň uviedlo inscenáciu na viacerých divadelných festivaloch a počet repríz sa zastavil na čísle 36. V pondelok 6. júna 2016 o 17:00 sa uskutoční v priestoroch Divadla Pôtoň v Bátovciach derniéra inscenácie.
Čítať viac...

KulturBusom na Bandu

Koncert skupiny Banda je súčasťou aktivity KulturBus. Príďte do Divadla Pôtoň kultúrnou linkou, ktorá premáva na trase Levice - Bátovce. Koncert sa uskutoční 25. novembra 2016 vo veľkej sále Divadla Pôtoň.
Čítať viac...

Psota na Slovensku 2017

Divadlo Pôtoň nachádza dlhodobo prieniky medzi umeleckým, spoločenským a edukatívnym. Takýmto má byť aj projekt Psota na Slovensku, ktorý v polovici decembra ponúka študentom pedagogických škôl. Ide o sériu predstavení, prednášok a diskusií. Do programu sa zapojili: Divadlo Nomantinels, Nové divadlo z Nitry a Bábkové divadlo na rázcestí z Banskej Bystrice. Psota na Slovensku vznikla na pôde Divadla Pôtoň v Bátovciach v roku 2013.
Čítať viac...

V Bátovciach povedia “NIE” neofašizmu

Začiatok roku 2015 predstavuje pre Divadlo Pôtoň a partnerskú organizáciu Animus Apertus odštartovanie celoročného projektu s názvom Psota na Slovensku, ktorého zámerom je prispieť k znižovaniu diskriminačného a rasistického správania sa stredoškolskej mládeže. Už 28. a 29. januára prídu študenti spolu s pedagógmi prežiť atraktívny program Psoty na Slovensku. Ďalšie dve školy absolvujú celodenné podujatie hneď 3. a 5. februára.
Čítať viac...

Denný letný tábor Impulz

Kultúrne centrum Pôtoň otvára začiatkom leta Denný letný tábor Impulz 2022 pre deti vo veku 8 - 11 rokov. Hlavným cieľom tábora je rozvoj kreativity detí a budovanie nových priateľstiev. Súčasťou tábora sú pohybové aktivity, divadelné cvičenia, a kreatívne aj športové hry. Aktivity prebiehajú v angličtine. Denný tábor Impulz je bezplatný.